امروز(دیروز) بیت کوین در حدود 11700 دلار بود و روند رو به رشد کماکان ادامه دارد.
سؤالی که پیش میآید این است که اگر با این قیمت، شخصی بتواند امروز بیت کوین استخراج کند، سود مطلق نصیبش خواهد شد. ولی آیا واقعیت قضیه هم اینطور هست؟
بیت کوینها از آغاز 21 میلیون عدد بودند و بیشتر هم نخواهند شد؛ اما تمام این 21 میلیون بیت کوین از ابتدا در گردش نبودند و بهتدریج وارد چرخه مالی شدهاند. هم اکنون، حدود 16 میلیون و 717 هزار عدد از این بیت کوینها وارد چرخه شده است. به روشی که پولهای رمزی وارد چرخه میشوند اصطلاحاً استخراج گفته میشود. این کار مشابه استخراج طلا و نقره از معادن برای ضرب سکه درگذشته است و برای همین نامش را استخراج min گذاشتهاند. برخلاف سایر تراکنشهای بیت کوین که دو طرف فرستنده و گیرنده دو کیف پول هستند، در تراکنشهای استخراج، مبلغی بهعنوان کارمزد از بخش استخراجنشده بیت کوین به کیف پول استخراجکننده ارسال میشود.
از دید بیت کوین همه موجودات یک سری کیف پول هستند که در حال جابجایی پول بین خود هستند. این کیف پولها یا گرههای شبکه بیت کوین دو نوع هستند، یا گرههای فعال هستند یا گرههای غیرفعال. گرههای غیرفعال همان کیف پول افراد معمولی است که بهقصد سرمایهگذاری یا خریدوفروش بیت کوین نگه میدارند. گرههای فعال استخراجکنندههای بیت کوین هستند که بر سر کسب کارمزد تراکنشهای در حال انجام با یکدیگر رقابت میکنند. برای برنده شدن در این رقابت، گره فعال باید انرژی صرف کند تا بهصورت تصادفی (از طریق آزمودن تمام کلیدهای ممکن) کلید اتصال به بلوک قبلی را بیابد و اولین کسی که به این کلید دسترسی پیدا کند، بهعنوان پاداش صرف زمان و انرژی، کارمزد آن تراکنش را از آن خود میکند. انرژی مصرفشده عمدتاً الکتریسیتهای است که صرف دستگاههای استخراجکننده و کولرهای خنککننده محیط استخراج میشود.
هرچند با هر کامپیوتری میتوان در تئوری بیت کوین استخراج کرد، اما با افزایش رقابت در امر استخراج، امروزه فقط دستگاههای تخصصی (ASIC) و پردازندههای بسیار قوی میتوانند برای به دست آوردن درآمد کارمزدها مقرونبهصرفه باشند. امروز یک دستگاه AntMiner_S9 باقدرت پردازش 13.5 ترا هش در ثانیه و مصرف 1372 وات، قیمتی در حدود 3000 دلار دارد. قیمت این دستگاهها نیز معمولاً باقیمت بیت کوین تغییر میکند و پرداخت شرکتهای فروشنده نیز اغلب با پولهای رمزی انجام میشود.
پارامتر مهم دیگری که معادله را پیچیده میکند، قیمت برق است. قیمت برق برای دستگاه کامپیوتری که در روز چند ساعت روشن باشد، عدد زیادی نیست، اما اگر چندین کامپیوتر بهصورت 24 ساعته بخواهند کار کنند، علاوه بر هزینه برق مصرفی بالای آنها، مصرف برق 24 ساعته خنککنندهها را نیز باید حساب کرد که بهمراتب پرهزینهتر از دستگاه است. به مخارج فوق هزینههای کارکنان نگهدارنده و ادمین های دستگاهها را هم اضافه کنید تا معادله شما تقریباً کامل شود. فقط میماند محاسبات استهلاک دستگاه، ضریب دسترسپذیری و از همه مهمتر ضریب سختی کار که در استخراج بیت کوین افزایشی است. درنتیجه میتوان گفت حاشیه سود استخراج بیت کوین در زمان حاضر آنقدرها هم نمیتواند با اعداد و ارقام واقعی سرمایهگذاری جذابی باشد، اما آنها که زودتر اقدام به راهاندازی مزارع استخراج خودکردهاند، با رشد قیمت بیت کوین در سال اخیر توانستهاند به سود بالایی برسند.