دون شک یک تجربه مثبت از برند آنلاین، مشتریان وفادار خلق میکند. تحقیقات نشان میدهد اغلب مشتریانی که با یک برند در فضای مجازی در ارتباط هستند، خواه با بحث و جدل با دوستان یا «like کردن» یک برند در فیسبوک، علاوه بر تمایل به خرید از آن برند، آنرا به دوستان و خانواده خود نیز پیشنهاد میدهند.
مهمترین دلایل افراد برای پیروی از یک برند چیست

اغلب چند برند را در فیسبوک دنبال میکنند
1 2-5 5-10 بيش از 10
12/01 درصد 53/47 درصد 21/2 درصد 13/32 درصد


وقتی افراد از یک برند پیروی میکنند چه اتفاقی میافتد

عداد زیادی تحت تاثیر تجربه آنلاین برندها قرار گرفتهاند


فعال شدن با یک برند23/6
درصد از افراد یک اپلیکیشن برند شده را در دستگاه موبایل خود ذخیره کردهاند
70
درصد از آنها در رقابت یا شرطبندی یک برند شرکت کردهاند
24
درصد از کسانی که یک موضوع برای شرکت در بحث ارایه دادهاند عضو یک برند بودهاند


در پایان باید گفت فیسبوک قادر است کاربران بالقوه را به مشتریان بالفعل تبدیل کند. مشتریان دوست دارند خود را از طریق فیسبوک به برندها نزدیک کرده و با آنها ارتباط نزدیک داشته باشند. (امور روابط عمومي و تبليغات)منبع


Razorfish.com ,Econsultancy.com, SocialMediaToday.com