طرح صنعتی چیست؟
می توان گفت که طرح صنعتی و علائم تجاری براساس ماده ی 20 از قانون ثبت اختراع ها و غیره در برگیرنده ی هر گونه ترکیبی از خطوط و رنگ ها می باشند که با هم یا جداگانه باعث ایجاد تغییر در شکل ظاهری یک محصول می شوند. طرح های صنعتی می توانند از اشکال دو بعدی و سه بعدی نیز نشات بگیرند .تغییر در شکل و ظاهر یک تولید یا یک محصول برای ثبت طرح صنعتی امری ضروری است.

از تاریخی که اظهارنامه ی مربوط به ثبت طرح صنعتی را ارائه می نمایید تا 5 تا طرح صنعتی به ثبت رسیده ی شما دارای اعتبار خواهد بود.البته باید بگوییم که شما این امکان را دارید که با پرداخت نمودن مبلغی که برای این مدت در نظر گرفته شده آن را تمدید نمایید.پس از اینکه دوره ی اول 5 ساله ی شما به اتمام رسید به مدت 6 ماه به شما برای تمدید ان مهلت داده می شود که در آن مدت با پرداخت هزینه ی مقرر شده امکان تمدید مجدد را خواهید داشت .

پرداخت هزینه ها و ثبت طرح صنعتی
طبق ماده ی ۸۵ آیین نامه ی مذکور اگر که تقاضای ثبت طرح صنعتی تایید شود و مورد پذیرش مرجع مربوطه قرار گیرد، به شکل کتبی مراتب را به فرد متقاضی اعلام می دارند و تقاضا کننده باید ظرف مدت ۳۰ روز بعد از تاریخ اعلام ، جهت پرداخت نمودن هزینه های ثبت طرح صنعتی و ثبت ایده به اداره ی مالکیت صنعتی و همچنین هزینه های مربوط به انتشار آگهی موضوع طبق ماده ی ۸۶ از آیین نامه ی ثبت اختراعات ، اقدام نمایید.اگر هزینه ها را در مهلت مشخص شده پرداخت ننمایید ،اظهارنامه بصورت کان لم یکن تلقی می شود.این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج از کشور ۶۰ روز می باشد